05-09-2018

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή του κτιρίου στέγασης Ελληνικής Πρεσβείας και Πρεσβευτικής Κατοικίας στο Βερολίνο» – (ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Ευρωπαϊκών Δημοσίων Συμβάσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP