16-07-2019

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αποτύπωση του κτιριακού συγκροτήματος – Ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» – στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης – Ο.Τ. 126 οριζόμενο από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου – Βασιλ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων & Παραδοτέων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [docx]

Προεκτίμηση Αμοιβής

TOP