25-09-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων “ΣΑΡΕΝΤΖΙ” και “ΡΟΛΟΪ” Δήμου Χάλκης”

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

Τιμολόγιο Μελέτης

 

TOP