02-07-2019

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Δ/Δ Ανωπόλεως του Ν. Ηρακλείου»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Σχέδια

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP