08-07-2019

Δημοπράτηση Διαγωνισμού Ανάθεσης Υπηρεσιών Εναρμόνισης προς GDPR – Υπηρεσιών D.P.O.

Ακολούθως διαβιβάζονται τα αρχεία που αφορούν στο διαγωνισμό: 1. Εναρμόνιση της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την “προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR)” και 2. “Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

TOP