11-11-2022

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών (servers), δύο (2) μεταγωγέων (switches), μικροϋλικών και υπηρεσίες εγκατάστασης, για την κάλυψη των αναγκών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

 

 

TOP