22-12-2021

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια 84 Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

 

 

 

 

TOP