13-04-2023

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Παροχή δικαιώματος αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης, στους απασχολούμενους στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», συνολικού ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €)»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

 

 

TOP