12-04-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Άμεσες εργασίες επισκευής όψεων και συντήρησης δαπέδων στο κτίριο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων της Θεσσαλονίκης”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

 

 

 

 

 

 

 

TOP