31-01-2022

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών για τη στεγανοποίηση και θερμομόνωση οροφών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας”

Έγγραφο Διευκρίνησης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

TOP