08-12-2021

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Τακτικός καθαρισμός των Γραφείων και Αποθήκης – Αρχείο της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στην Αθήνα”

Τροποποίηση Διακήρυξης

Απόφαση Μετάθεσης Προθεσμιών του Διαγωνισμού< 

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Έγγραφο Διευκρίνησης του Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

TOP