21-02-2022

Μελέτη Κατασκευής του Έργου: “Προσθήκη Πτέρυγας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου Ν. Αττικής”

 

Αναρτάται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016:

TOP