10-12-2015

Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ανελκυστήρων στο κτίριο Αρείου Πάγου για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών»προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.059,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

pdfΓενικοί Όροι Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού

pdfΤεχνική Περιγραφή

pdfΑπόφαση διενέργειας διαγωνισμού

TOP