08-07-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών: Α) Εναρμόνιση της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τ

TOP