27-07-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών, με την απομάκρυνσή τους σε είκοσι οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε”»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπευθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP