13-05-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση τριών χώρων επισκεπτηρίων στο Γ.Κ.Κ. Δράμας – (Διαμέρισμα οικογενειακού επισκεπτηρίου , χώρο παιδικού επισκεπτηρίου και χώρου διαδικτυακού επισκεπτηρίου)-Οικοδομικές εργασίε

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP