27-07-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PET-CT ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»

TOP