22-12-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτηρίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επί της οδού Φαβιέρου 30, Αθήνα, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού 28.560,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), πλέον προαίρεσης παράτασης”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

TOP