12-06-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον: Τακτικό καθαρισμό των Γραφείων και Αποθήκης – Αρχείο της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» Αθήνα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

Διακήρυξη διαγωνισμού

TOP