24-07-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στην ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, για διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

TOP