21-04-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τον “Τακτικό Καθαρισμό των γραφείων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Φαβιέρου 30, Φαβιέρου 28 & Φαβιέρου 24-26 (2ος όροφος), Αθήνα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”

TOP