15-11-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον «Τακτικό καθαρισμό Γραφείων και Αποθήκης – Αρχείο της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» Αθήνα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

Διακήρυξη διαγωνισμού

TOP