24-07-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον «ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στην ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχι

TOP