05-09-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου «Εξωτερικές επεμβάσεις επισκευής με χρήση ικριωμάτων χωρίς τροποποίηση του φέροντα οργανισμού στην ιδιοκτησία ΚΤΥΠ ΑΕ στην οδό Ι. Δραγούμη 10 (πρώην Μπέζας)»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) -[doc]

TOP