28-11-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια: Φωτοτυπικού χαρτιού (A4, A3 & Ξηρογραφικού)»

Διακήρυξη διαγωνισμού

TOP