26-09-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”»

TOP