31-07-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια εξήντα (60) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”», με δυνατότητα επαύξησης της ποσότητας έως (78) συστήματα

TOP