29-04-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία: «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την απομάκρυνσή τους

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

TOP