19-03-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την απομάκρυνσή τους

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

TOP