Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια Φορητής Συσκευής Ανίχνευσης Ιχνών Ναρκωτικών και Εκρηκτικών Ουσιών στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων» (CPV: 38544000-0 και 38546000-4)

TOP