06-05-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον “Τακτικό καθαρισμό των Γραφείων και Αποθήκης – Αρχείο της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» Αθήνα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”

Διακήρυξη διαγωνισμού

TOP