Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και παράδοση τροχήλατων, πλαστικών κάδων απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση αναγκών Καταστημάτων Κράτησης της χώρας»

TOP