27-11-2017

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Προσωρινή μετεγκατάσταση του 21ου Δημοτικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών σε οικόπεδο στο Δήμο Αχαρνών (Ο.Τ. ΚΦ2333), (Αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 773/2014 Οικ. Αδείας)»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [doc]

Επισημαίνεται ότι τα Τεύχη Δημοπράτησης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Προσωρινή μετεγκατάσταση του 21 ου Δημοτικού Σχολείου ΚΑΙ 24 ουy . Νηπιαγωγείου Αχαρνών σε οικόπεδο στο Δήμο Αχαρνών (Ο.Τ. ΚΦ2333), (Αναθεώρηση της υπ» αριθ 773/2014 Οικοδομικής Αδείας », έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα σύστημα αριθμό 67373.

 

 

TOP