06-12-2017

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2,3,4,5,6,7&8 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2,3,4,5,7,8&9 (ΠΡΩΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)»

Απόφαση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Κατάλογος Σχεδίων

Κατάλογος Κουφωμάτων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [doc]

Σημειώνεται ότι τα Τεύχη Δημοπρασίας του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικείων – Αθηνών, Αντικατάσταση, Επισκευή, Συντήρηση εξωτερικών παραθύρων κτιρίων 2,3,4,5,6,7 & 8 και επισκευή δωμάτων κτιρίων 2 , 3,4,5,7,8 & 9 (πρώην Ευελπίδων) “, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗ με αύξοντα σύστημα αριθμό 67609.

 

TOP