19-01-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτες Εφαρμογής” (Υποέργο 5) της Πράξης “Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Βέροιας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Παραρτήματα.7z

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP