09-09-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κτιριακό Συγκρότημα Γυμνασίου Ερυθρών της Δ.Ε. Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Ανακατασκευή για αποκατάσταση και επαναλειτουργία του υφιστάμενου κτιρίου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

Στις 24.03.2022 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 αναρτήθηκαν οι κάτωθι μελέτες:

TOP