19-10-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Προσθήκη Πτέρυγας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου, Ν. Αττικής – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Στις 21.02.2022 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 αναρτήθηκαν οι κάτωθι σχετικές μελέτες:

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη

Στατική Μελέτη

TOP