29-11-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Προσθήκη Kτιρίου 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & Ειδικού Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 στις 21.02.2022 αναρτήθηκαν οι κάτωθι σχετικές μελέτες:

TOP