09-12-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη Εφαρμογής – Ωρίμανσης Πράξης” της Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις Εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα C

TOP