02-06-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις”.

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης

Ορθή Επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

TOP