01-02-2024

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “Εκπόνηση μελετών για την επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, προσβασιμότητα και ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Χαλκίδας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τεύχος Εκτίμησης Αμοιβών

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

TOP