05-06-2024

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός των Νοσηλευτικών Μονάδων 3ου & 4ου Ορόφου, Γραφείο Ιατρών και Προσθήκη Ανελκυστήρος στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Δημοσίευση Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕ 01)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

TOP