19-06-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αναβάθμιση υφισταμένου κτιρίου και υποδομών του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Δημοσίευση

TOP