22-06-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανέγερση 5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής”

Διακήρυξη

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP