04-10-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Δημοσίευση Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

TOP