19-12-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Γ.Ν.Α.”ΚΑΤ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

TOP