30-06-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο πτέρυγα Πατέρα του ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός – Πολυκλινική”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

Δημοσίευση

TOP