27-11-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανέγερση νέου κτιρίου 6ου 12/θέσιου Λυκείου Χαλανδρίου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

TOP