22-01-2024

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποπεράτωση 3ου Δημοτικού Σχολείου & 3ου Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή & Προδιαγραφές

TOP