25-07-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού – 7ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο, 5ο Λύκειο, 1ο & 25ο Νηπιαγωγείο”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

 

 

TOP