28-04-2023

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας ενεργοβόρων κλιματιστικών μονάδων του Εφετείου Αθηνών”.

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Διακήρυξη 

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προδιαγραφές

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

 

TOP